Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Kryterium

Pkt.

1. Gospodarstwo rolne, z którego pochodzi Beneficjent, było co najmniej przez dwa lata poprzedzające  rok złożenia wniosku objęte płatnością  bezpośrednią

tak

10

nie

0

2. Powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych, które wnioskodawca posiada lub w którym pracuje wynosi:

 powyżej 1-3 ha

10

 powyżej 3-5 ha

5

powyżej 5 ha

3

3. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 30 tys. zł

10

powyżej 30-50 tys. zł

5

powyżej 50 tys. zł

0

4. Operacja wiąże się z zatrudnieniem w ramach podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej

tak

10

nie

0

5. Działalność, której dotyczy operacja jest innowacyjna lub oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego

tak

10

nie

0


Kryteria 4,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 20 (10 za kr.4 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.