Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Cel działania:

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług.

Na co pieniądze?

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Więcej szczegółów - Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 

Kto może otrzymać pomoc?

- Obywatel państwa członkowskiego UE
- Pełnoletni, ale nie ukończył 60 roku życia
- Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013
- Jest ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
- Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
- Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa posiadanego przez niego.

Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Forma i wysokość pomocy

Zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych operacji do max. wysokości 100.000 zł.

Uwaga!
Dany beficjent może uzyskać pomoc zarówno w ramach osi 3, jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pomocą LGD, co daje w sumie możliwość uzyskania pomocy w  wysokości 200  000 zł.

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:

1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3. zagospodarowania terenu;
4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
a. w wysokości nie przekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji
– w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznieusług transportowych,
b. w wysokości nie przekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji
– w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usługniż usługi transportowe;
7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy ( o których mowa w pkt.4 i 6),  jeżeli przeniesienie własności tychrzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
8 .ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007 r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, dotyczące:
a. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,- projektów technologicznych;
b. opłat za patenty lub licencje;
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Pomoc nie obejmuje:
- podatku od wartości dodanej (VAT);
- zakupu rzeczy używanych.

Ulotka dla potencjalnych beneficjentów
Broszura dla potencjalnych beneficjentów
Poradnik dla potencjalnych beneficjentów
Rozporządzenie MRiRW - tekst jednolity
Rozporządzenie MRiRW - załącznik Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.