Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dokumenty dotyczące przyznania dofinansowania:

Wzory wniosków, formularze, instrukcje 


Dokumenty niezbędne do oceny wniosku przez LGD:

- Elektroniczna wersja wniosku, zapisana na informatycznym nośniku danych (CD, DVD, pendrive) - oprócz wersji papierowej

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
- Wniosek o ponowną ocenę operacji


Wniosek o zaliczkę:

Dokumenty do wniosku o zaliczkę


Sprawozdawczość beneficjenta:

Formularze, instrukcje 


Refundacja kosztów:

Wnioski, formularze, instrukcje 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.