Przystąp do nas

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" jest partnerstwem otwartym dla nowych członków. Zasady i procedury przyjmowania nowych członków są określone w statucie. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c) złoży pisemną deklarację członkowską.
2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.


Formularze deklaracji członkowskich:

- dla osób fizycznych  

- dla osób prawnych  


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.