Procedury naboru i oceny wniosków

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 roku do końca 2013 r. będzie ogłaszać konkursy dla beneficjentów. Informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD, na stronie internetowej LGD oraz w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Procedura ogłaszania naboru wniosków

Zarząd LGD ustala termin naboru wniosków i w formie uchwały przekazuje do Biura LGD.

W terminie 44 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, LGD występuje do właściwego organu SW właściwego ze względu na siedzibę LGD (w formie uzgodnionej z SW), z wnioskiem o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (zwanej dalej Informacją o naborze) w zakresie:
1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi; lub
2) małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi; lub
3) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; lub
4) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Nabór może dotyczyć jednego lub kilku zakresów wymienionych wyżej w pkt 1-4.

Wraz z wnioskiem LGD przekazuje projekt Informacji o naborze, zawierający w szczególności:
1) planowany termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
- nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni;
- który jednocześnie może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Informacji o naborze;
2) miejsce składnia wniosków o przyznanie pomocy wraz z informacją o konieczności bezpośredniego złożenia wniosku;
3) miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy;
4) miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym kryteriów, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR;
5) miejsce zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, które zostały określone w LSR;
6) limit dostępnych środków;
7) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD;
8) w przypadku małych projektów, informacja może zawierać również wskazanie tematycznego zakresu operacji.

Wzór ogłoszenia (Informacji o naborze) - stanowi załącznik do Regulaminu Biura LGD.

SW właściwy ze względu na siedzibę LGD zobowiązany jest zweryfikować możliwość ogłoszenia naboru w terminie zaproponowanym przez LGD oraz poprawność danych zawartych w Informacji o naborze, a w szczególności zweryfikować limit dostępnych środków. Ostateczną treść Informacji o naborze SW uzgadnia z LGD.

W terminie 24 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, LGD przekazuje do właściwego organu SW właściwego ze względu na siedzibę LGD (w formie uzgodnionej z SW), dokumenty niezbędne do podania do publicznej wiadomości Informacji o naborze, tj.:
1) ostateczną Informację o naborze, uwzględniającą ewentualne uwagi SW;
2) kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR (w formie odrębnego dokumentu);
3) wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD (w formie odrębnego dokumentu), a w przypadku, gdy dokumenty te są sporządzane na formularzach udostępnionych przez LGD również wzory tych formularzy;
4) minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD (w formie odrębnego dokumentu).

Informację o naborze podaje się do publicznej wiadomości:
1) w prasie o zasięgu obejmującym obszar realizacji LSR;
2) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej:
- urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki organizacyjnej - właściwych ze względu na siedzibę LGD;
- LGD;
- urzędów marszałkowskich lub samorządowych jednostek organizacyjnych - właściwych ze względu na obszar realizacji LSR, w przypadku gdy obszar ten obejmuje teren więcej niż jednego województwa (LGD międzywojewódzkie);
- na stronie internetowej ARiMR, w przypadku gdy nabór dotyczy operacji: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Procedura naboru wniosków

Wnioskom wpływającym do Biura Lokalne Grupy Działania nadawany jest indywidualny numer składający się z ciągu 4 liczb, zgodnie z wzorem: numer działania, numer konkursu w ramach danego działania, rok naboru wniosków, numer kolejny wniosku zgodnie z rejestrem i są one rejestrowane w Rejestrze wniosków osobnym dla każdego działania.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się także ten wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Na wniosek Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady nie później niż 3 dni po zamknięciu naboru. Biuro LGD przekazuje zarejestrowane wnioski Radzie do oceny. Posiedzenia Rady są jawne.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z informacją o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.

 

Procedura oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Ocena wniosków dokonywana jest przez członków Rady pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełnienia Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Przed przystąpieniem do oceny wniosku każdy z członków Rady zobowiązany jest wypełnić Deklarację bezstronności osobno w odniesieniu do każdego z ocenianych wniosków. W deklaracji tej określone zostały okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co bezstronności członka Rady. W przypadku zaistnienia tych okoliczności członek Rady zostaje wyłączony z procedury oceny operacji, uczestniczy w ocenie pozostałych wniosków. Wyłączenie członka Rady z oceny konkretnej operacji następuje w odniesieniu do oceny zgodności tej operacji z LSR, jak również w odniesieniu do jej oceny według lokalnych kryteriów wyboru oraz jej wyboru do finansowania. Deklaracja bezstronności stanowi załącznik do Regulaminu Rady.

Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu przez każdego z członków Rady oceny zgodności operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i typami przedsięwzięć zapisanymi w LSR oraz z zakresem tematycznym operacji (o ile zakres tematyczny operacji został wskazany w Informacji o naborze). Ocena zgodności z LSR dokonywana jest indywidualnie przez każdego z członków Rady poprzez wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z LSR. Ocena zgodności dokonywana jest poprzez odpowiedź na pytania zawarte w karcie oceny:
- czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego określonego w LSR?
- czy operacja przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu szczegółowego określonego z LSR?
- czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach LSR?
- czy zakres tematyczny operacji jest zgodny tematycznym operacji wskazanym w Informacji o naborze (o ile zakres tematyczny operacji został wskazany)?

W ocenie operacji członkowie Rady korzystają z oświadczenia wnioskodawcy w postaci Opisu zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, właściwego dla danego działania. Opisy zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju stanowią załączniki do Regulaminu Rady. Członek Rady jako organu decyzyjnego głosuje za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR wtedy, gdy w jego opinii odpowiedź na wszystkie pytania wskazane w karcie oceny jest pozytywna. Wynik głosowania Rady w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR jest pozytywny, jeśli bezwzględna większość głosów (50% +1) została oddana na opcję, że operacja jest zgodna z LSR. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie.

 

Procedura oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru

Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej jako zgodne z LSR. Jej zasadniczym celem jest wybór operacji, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji założeń LSR. Ze względu na różne cele i charakter poszczególnych działań realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty) stosowane będą różne zestawy lokalnych kryteriów wyboru.

 

Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady na imiennych Kartach oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Każda operacja jest oceniana przez każdego z członków Rady, z wyłączeniem członków wcześniej wykluczonych (na podstawie Deklaracji bezstronności). Ocena rozpoczyna się od przyznania punktów za kryteria uzasadniające realizację operacji. W przypadku, gdy operacja uzyskała minimalną liczbę punktów za te kryteria, dalsza ocena polega na przyznaniu punktów za pozostałe kryteria. W ocenie operacji członkowie Rady korzystają z oświadczenia wnioskodawcy w postaci Opisu zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, właściwego dla danego działania. Następnie punkty  z kart poszczególnych członków Rady należy zsumować. Uzyskana ocena jest średnią arytmetyczną wszystkich indywidualnych ocen członków Rady biorących udział w ocenie. Wniosek otrzymuje pozytywną ocenę Rady w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów przewidzianych w karcie oceny.

 

Niezwłocznie po zakończeniu oceny projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, Rada LGD sporządza oraz przekazuje do Biura LGD:
- Listę operacji zgodnych z LSR  wraz z ilością uzyskanych punktów po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru,
- Listę operacji niezgodnych z LSR.

 

Następnie Biuro LGD informuje wnioskodawców o wynikach oceny. Powyższa informacja przekazywana jest wnioskodawcom w formie pisemnej i zawiera:
- wynik oceny zgodności projektu z LSR lub niezgodności z LSR wraz ze wskazaniem przyczyny niezgodności,
- liczbę punktów uzyskanych w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru wraz z miejscem na liście ocenionych projektów (dla operacji zgodnych z LSR),
- pouczenie o możliwości złożenia na piśmie odwołania od wyników oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.
Wnioskodawca wraz z informacją o ocenie wniosku otrzymuje kopię Listy operacji zgodnych z LSR  wraz z ilością uzyskanych punktów.

 

Lista operacji zgodnych z LSR wraz z ilością uzyskanych punktów jest podawana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej  i tablicy ogłoszeń LGD przez Biuro LGD w dniu następnym po przekazaniu przez Radę.

 

Procedury oceny operacji w wersji graficznej  


Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Każdy z wnioskodawców ma prawo odwołać się od decyzji Rady. Odwołanie ma postać Wniosku o ponowną ocenę operacji, który jest załącznikiem do Regulaminu Rady. Rada jest jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań.

 

Wnioskodawca, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o wynikach oceny operacji, ma prawo złożyć pisemny wniosek o ponowne sprawdzenie zgodności złożonej operacji z Lokalną Strategią Rozwoju lub ponownej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. W tym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny wyłącznie w siedzibie Biura LGD.

 

Odwołanie polega na rozpatrzeniu przez członków Rady Wniosku o ponowną ocenę operacji na najbliższym posiedzeniu Rady, które powinno zostać zwołane nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia terminu na składanie odwołań.

 

Wniosek o ponowną ocenę operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
- został wniesiony po upływie terminu 5 dni kalendarzowych od otrzymania pisma informującego o wynikach oceny;
- został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie podlegał ocenie;
- nie zawiera wymaganych danych, pozwalających zidentyfikować wniosek.

 

Wniosek o ponowną ocenę operacji może być złożony tylko jeden raz. Przed przystąpieniem do ponownej oceny członkowie Rady ponownie wypełniają Deklarację bezstronności w odniesieniu do każdej ponownie ocenianej operacji.

 

W przypadku, gdy Rada w ramach ponownej oceny zgodności z LSR operacji, która uprzednio została odrzucona jako niezgodna, uzna odwołanie za zasadne, operacja kierowana jest do oceny według lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku nieuznania odwołania Rada zawiadamia o tym Wnioskodawcę. Operacja uznana za zgodną z LSR zostaje oceniona według lokalnych kryteriów wyboru, otrzymuje wynikającą z oceny liczbę punktów. Rada w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzna odwołanie za zasadne, jeśli operacja zostanie oceniona pozytywnie, w przeciwnym  przypadku Rada uzna wniosek za niezasadny. Wnioskodawca jest informowany o uznaniu odwołania i przyznaniu nowej liczby punktów lub o odrzuceniu odwołania. Decyzja Rady jest decyzją ostateczną nie podlegającą ponownemu odwołaniu.

 

Po zakończeniu ponownej oceny wniosków w ramach procedury odwoławczej sporządzana jest Lista rozpatrzonych odwołań wraz z wynikami odwołań. Aktualizowana i publikowana ponownie jest Lista operacji zgodnych z LSR wraz z ilością uzyskanych punktów oraz Lista operacji uznanych za niezgodne z LSR. Publikowana jest również Lista rozpatrzonych odwołań wraz z wynikami odwołań.

 

Procedura odwoławcza w wersji graficznej  

 

Procedura wyboru wniosku do finansowania

Rada podejmuje w formie oddzielnych uchwał dla każdej ocenianej operacji decyzje o:
- wyborze wniosku do dofinansowania w ramach LSR;
- niewybraniu wniosku do dofinansowania w ramach LSR.

 

W głosowaniu nad wyborem danego wniosku do finansowania biorą udział wszyscy członkowie Rady, z wyłączeniem wcześniej wykluczonych. Rada wybierając wnioski do dofinansowania spośród ocenionych pozytywnie kieruje się dostępną alokacją środków finansowych w danym konkursie i ilością punktów uzyskanych przez operację w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru. W przypadku, gdy Informacja o naborze podawana jest do publicznej wiadomości po raz ostatni, LGD wybiera wnioski do wysokości 120% limitu dostępnych środków, wskazanego w Informacji.

 

W przypadku, gdy kilka operacji znajdujących się na liście posiada identyczną liczbę punktów, a dostępna w danym konkursie alokacja jest niewystarczająca do finansowania wszystkich tych wniosków, o wyborze wniosku do finansowania decyduje kolejność złożenia wniosku - data i godzina.

 

Ponadto Rada w formie oddzielnych uchwał przyjmuje:
- Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR wraz z liczbą punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, wraz ze wskazaniem wniosków, które mieszczą się w ramach limitu środków finansowych przeznaczonych na nabór,
- Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR wraz z liczbą punktów uzyskanych w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru, oraz zawierającą wnioski, które zostały uznane za niezgodne z LSR lub nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanych w Informacji o naborze lub których zakres tematyczny nie jest zgodny z tematycznym zakresem operacji, wskazanym w Informacji o naborze, w przypadku gdy ten zakres był wskazany.

 

Następnie w terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy Biuro LGD przekazuje do właściwego podmiotu wdrażającego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dla wniosków z zakresu Odnowy i rozwoju wsi i Małych projektów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla wniosków z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej) następujące dokumenty:
1. wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do dofinansowania wraz z uchwałami w sprawie wyboru,
2. wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane wraz z uchwałami w sprawie ich niewybrania,
3. wnioski o przyznanie pomocy, które nie podlegały ocenie, ponieważ nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze lub nie wskazano w nich adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu,
4. Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą), na której wnioski są zamieszczone w kolejności według liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków finansowych zawartym w Informacji o naborze,
5. Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą), zawierającą dodatkowo wskazanie wniosków, które w wyniku oceny zgodności z LSR zostały uznane za:
- zgodne z LSR, ale nie spełniły wymagań minimalnych (minimalna liczba punktów),
- niezgodne z LSR,
- nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w Informacji o naborze lub nie wskazano w nich adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu,

W przypadku, gdy nabór dotyczył wniosków z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej Biuro LGD przekazuje wymienione powyżej listy również do wiadomości Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

LGD publikuje na swojej stronie internetowej Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do dofinansowania w ramach LSR nie później niż w dniu przekazania jej do właściwego podmiotu wdrażającego.

 

Jednocześnie Biuro LGD informuje pisemnie wnioskodawców o:
- wybraniu wniosku do dofinansowania lub jego niewybraniu,
- liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru lub miejscu na liście wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.
W przypadku wybrania wniosku do dofinansownaia przekazuje się dodatkowo informację czy operacja mieści się w ramach limitu środków finansowych przeznaczonych na nabór.
W przypadku niewybrania wniosku do dofinansowania, wskazuje się przyczyny niewybrania oraz informację o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego w ramach konkursów ogłaszanych przez dany podmiot.

 

Procedura wyboru wniosku do dofinansowania w wersji graficznej 

 

Właściwy podmiot wdrażający może wzywać:
- LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list lub przekazania brakujących uchwał Rady Stowarzyszenia,
- wnioskodawców do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, co do złożonych przez nich wniosków w przypadku jeżeli jest to konieczne dla rozstrzygnięcia dotyczącego przyznania pomocy na realizację projektu i podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Wnioski w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru mogą być składane do Zarządu przez każdego z członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Biura LGD. Propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji są następnie przedmiotem porządku posiedzenia Zarządu. Uprawnionym do zgłoszenia wniosku o zmianę kryteriów na Walne zebranie Członków jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia, po wcześniejszym upoważnieniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Prezes Zarządu zgłasza pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Propozycje zmian rozpatrywane są na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W przypadku zmiany lokalnych kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia zmian. Zadaniem Biura LGD jest przygotowanie nowych Kart oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru w wersji graficznej 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.