Ogólne zasady dofinansowania zgodnie z PROW 2007-2013

W ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" można otrzymać dofinansowanie na następujące zadania:

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- odnowa i rozwój wsi
- małe projekty

Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (aktualny od 05.06.2014 r.)


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.