Ogłoszenie nr 3/2017


Data opublikowania, 12 maja 2017 r. 


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWAMI SPOŻYWCZYMI

I. Termin składania wniosków: 
od 29 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków: 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i  dołączonych do nich wersji elektronicznych.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch segregatorach (każdy egzemplarz w osobnym segregatorze) w kolejności: wniosek o przyznanie pomocy a następnie załączniki zgodnie z informacją o załącznikach widniejącą we wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia: 

Wsparcie udzielane jest  w formie refundacji – do 70 % kosztów kwalifikowanych

Wysokość  wsparcia – od 25 001,00 zł do 500 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 INKUBATOR PRZETWÓRSTWA

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi (§2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: 

Cel ogólny 1: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców
Cel szczegółowy 1.1: Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.1.3: Inkubator przetwórstwa

Planowane do osiągnięcia wskaźniki - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 13 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.3 Inkubator przetwórstwa) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 13 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.
2) Wersja  elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).
3) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
4) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:
a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).
b) Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR (wzór do pobrania) – załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
c) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego lub inne).
d) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).
e) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):
1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR  
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) -otwórz
5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja do edycji 2z) - otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz 
7) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz
8) Biznesplan (wersja do edycji 2z) - otwórz
9) Biznesplan tabela finansowe: 7.1,9.1,9.2,9.3,9.4 - otwórz 
10) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z) - otwórz
11) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.pdf) - otwórz
12) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (.excel) - otwórz
13) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
14) Umowa o przyznaniu pomocy  - wersja 4z (.pdf) - otwórz
15) Załącznik nr 1 do umowy – zestawienie finansowo - rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
16) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
17) Załącznik nr 3 do umowy – kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
18) Załącznik nr 3A do umowy – kary administarycjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.1020) (.pdf) - otwórz
19) Formularz wniosku o płatność - wersja 2z (.pdf) - otwórz
20) Formularz wniosku o płatność - wersja 2z (.excel) - otwórz
21) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
22) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór- exel)
23) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz 

XI. Załączniki
1) Zał.nr 1-Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 
2) Zał.nr 2-Kryteria wyboru operacji. 
3) Zał.nr 3-Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Zał.nr 4-Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji i/lub wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji która chce realizować.
5) Zał.nr 5-Oświadczenie wnioskodawcy o prowadzeniu działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR. 
6) Zał.nr 6-Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i/lub ma siedzibę na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. 
7) Zał.nr 7-Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa. 
 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.