Ogłoszenie nr 2/2017

 
Opublikowano: 12 stycznia 2017 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

I. Termin składania wniosków: 
od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r. 
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura)

II. Miejsce składania wniosków: 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz zaleca się w formie elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.

Zaleca się aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.
 
Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.

III. Forma i wysokość wsparcia: 

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu –premii w wysokości  100 000,00 zł

Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych 

IV. Zakres tematyczny operacji:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.9 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.)

V. Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

VI. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki: 

Cel ogólny 1: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców
Cel szczegółowy 1.1: Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.1.9: Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

Planowane do osiągnięcia wskaźniki -załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1) złożenie wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze ,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celem ogólnym, celem szczegółowym, przedsięwzięciem oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków),
5) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
6) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru tj. 40% czyli 11 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji (przedsięwzięcie 1.1.9 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

IX. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1) Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku) – 2 egzemplarze.

2) Wersja  elektroniczna zapisana na informatycznym nośniku danych (wniosek i biznesplan).

3) Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej (wzór do pobrania) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4) Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania) – załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru:

a) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia).

b) Oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, dokumenty to np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego).

c) Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa (oświadczenie –wzór do pobrania, załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia).

d) Inne załączniki np. związane z innowacyjnością, zaplanowanymi działaniami informującymi o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg kryteriów wyboru.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru (pliki do pobrania):
1) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 
2) Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
3) Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR 
4) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
5) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja do edycji 2z) - otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
7) Biznesplan (wersja 2z) - otwórz
8) Biznesplan (wersja do edycji 2z) - otwórz
9) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - otwórz
10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - otwórz
11) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
12) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
13)   Formularz wniosku o płatność (wersja do edycji 2z) - otwórz
13) Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej -otwórz 
14) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
15) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - 

XI. Załączniki
1) Zał. nr 1-Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki 
2) Zał. nr 2-Kryteria wyboru operacji 
3) Zał. nr 3-Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej 
4) Zał. nr 4-Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
5) Zał. nr 5-Oświadczenie potwierdzające doświadczenie i/lub kwalifikacje i/lub zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji 
6) Zał. nr 6-Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy 
7) Zał. nr 7 - Oświadczenie potwierdzające korzystanie z doradztwa 
 

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.