Odnowa i rozwój wsi

Cel działania:

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie Odnowa i rozwój wsi wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na co pieniądze?

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Kto może otrzymać pomoc?

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Podmioty te muszą jednak mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1) projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej lub
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
2) projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4) w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
5) organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6) projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy

Zwrot maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł a minimalna >25 000 zł.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Uwaga!
Dana miejscowość  może uzyskać pomoc zarówno w ramach osi 3, jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pomocą LGD, co daje w sumie możliwość uzyskania pomocy w  wysokości 1 000 000 zł.

Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji:

1. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych):
a. przygotowywania dokumentacji technicznej operacji , w tym:
- kosztorysów
- projektów architektonicznych lub budowlanych
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko
- dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości
- usług geodezyjno- kartograficznych
- usług rzeczoznawcy majątkowego
b. opłat za patenty i licencje
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, związanego z kierowaniem robotami budowlanymi
d. przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji
2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno- kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, zwyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
3. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury
4. budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków, pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektówsportowych, z wyłączeniem sla sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli
5. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
6. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, zewzględu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetleniaulicznego
7. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
8. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
9. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
10. rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małejarchitektury, odnawiania lub konserwacji loklanych pomników historycznych i miejsc pamięci
11. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
12. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji loklanych produktów i usług, w tym pawilonów, punktówwystawowych, sal ekspozycyjnych i witryn
13. odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków iodnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
14. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalszeużytkowanie w zakresie konicznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12
15. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji
16. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służacych realizacji operacji.

Uwaga!
W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczącej art.71 ust.3 lit.a rozporządzenia Rady nr 1698/2005 w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiech, VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m.in. gmin, stowarzyszeń gmin.

Broszura dla potencjalnych beneficjentów
Rozporządzenie - tekst jednolity  
Rozporządzenie - zmiana 13.05.2014


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.