Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kryterium

Pkt.

Faza rozwoju mikroprzedsiębiorstwa

nowe

10

rozwijane

5

Realizacja przyczyni się do:

rozwoju agroturystyki i turystyki

10

pozostała działalność

5

Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

do 30 tys. zł

10

powyżej 30-50 tys. zł

5

powyżej 50 tys. zł

0

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

2 i więcej

10

1

5

0

0

Działalność, której dotyczy operacja jest innowacyjna lub oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów, lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego

tak

10

nie

0


Kryteria 4,5 uzasadniają realizację operacji - ich spełnienie jest konieczne!
Minimalna liczba punktów - 15 (5 za kr.4 + 10 za kr.5).

Operacja, która spełnia powyższe kryteria minimalne, musi uzyskać łącznie minimum 60% punktów, czyli 30 punktów za wszystkie kryteria.

Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.