Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania:

Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Na co pieniądze?

1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Więcej szczegółów - Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 

Kto może otrzymać pomoc?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Podmioty te muszą jednak mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".

Forma i wysokość pomocy

Zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych operacji do max. wysokości:
1) 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł. 

Uwaga!
Dany beficjent może uzyskać pomoc zarówno w ramach osi 3, jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pomocą LGD, co daje w sumie możliwość uzyskania pomocy w  wysokości odpowiednio 200  000 zł, 400 000 zł i 600 000 zł.

Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji mogą dotyczyć:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
3. Zagospodarowania terenu,
4. Zakupu maszyn, urządzeń narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej,
6. Do kosztów, o których mowa w pkt.1-5, zalicza się koszty:
a. transportu do miejsca realizacji operacji:
- materiałów służących realizacji operacji,
- maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją,
b. montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją,
7. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych służących do przewozu towarów lub osób, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
a. 75% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usługtransportowych,
b. 50% inwestycji kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia innych usług niżusługi transportowe,
8. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpiw okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,
9. Ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, Koszty te dotyczą:
a. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
- kosztorysów,
- projektów architektonicznych lub budowlanych,
- ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
- dokumentacji geologicznej i hydrologicznej,
- wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
- projektów technologicznych.
b. opłat za patenty lub licencje,
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. 

Pomoc nie obejmuje:

podatków od wartości dodanej (VAT)
- nabycia używanych rzeczy
- nabycia nieruchomości.

Ulotka dla potencjalnych beneficjentów
Broszura dla potencjalnych beneficjentów
Poradnik dla potencjalnych beneficjentów
Rozporządzenie MRiRW - tekst jednolity
Rozporządzenie MRiRW - załącznik Wykaz działalności gospodarczych, dla których może być przyznana pomoc 

Materiały szkoleniowe do pobrania:

przedsiębiorczość na wsi (1,6 MB)

miniprzedszkola (0,3 MB)

mikroprzedsiębiorstwa - baza dobrych praktyk (1,9 MB)

turystyka i agroturystyka sposobem na rodzinny biznes (7,2 MB)

zasady oceny i wyboru wniosków przez LGD (1,4 MB)


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.