Historia

10 czerwca 2008

I Zebranie Założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
Na zebraniu obecnych było 36 osób – mieszkańców gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików.

Porządek zebrania przedstawiał się następująco:

  1. - Wybór Przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego,
  2. - Zapoznanie i dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia,
  3. - Podjęcie Uchwały o założeniu Stowarzyszenia i jego siedzibie,
  4. - Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia,
  5. - Podjecie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia,
  6. - Podjecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  7. - Podjecie uchwały w sprawie w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia,
  8. - Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia,
  9. - Wolne wnioski.

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania zostały wybrane następujące organy stowarzyszenia:

Rada:

Przewodniczący - Aniela Hulak
Wiceprzewodniczący - Zdzisław Lew
Sekretarz - Wiesław Kapel
Członek - Jan Kudyba
Członek - Grażyna Zagrobelna
Członek - Stanisław Sobczyszyn
Członek - Tadeusz Maksymowicz
Członek - Danuta Głuszyk
Członek - Monika Gazdan

Zarząd:

Prezes - Anna Janczura
Wiceprezes - Monika Harasymowicz
Skarbnik - Danuta Otulak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Stanisław Goraj
Członek - Stanisław Babula
Członek - Stefan Chomyszyn

Protokół z I Zebrania Założycielskiego 


17 czerwca 2008

Dnia 17.06.2008 r. komplet dokumentów obowiązujących przy rejestracji został złożony w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy Wydział XII, ul. Trembeckiego 11a, w celu dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


7 sierpnia 2008

II Zebranie Założycielskie Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”.

Program zebrania obejmował:
- Przedstawienie stanowiska Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia  10 lipca 2008 r. w sprawie statutu Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEKJ” przekazanego przez Sąd Rejonowy  - Sąd Gospodarczy  w Rzeszowie.
- Przedstawienie oferty na wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie  Rady Stowarzyszenia.

Zebrani ustosunkowali się do zastrzeżeń Marszałka Województwa w Statucie. Niezbędne poprawki w statucie zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie. Następnie zebrani jednogłośnie zaakceptowali podjęcie dalszych działań zmierzających do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” na wykonanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Kolejny punkt dotyczył zmian w składzie Rady. W miejsce dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Pana Zdzisława Lew – przedstawiciela sektora publicznego wybrano Panią Marię Nieckarz.

Rada:

Przewodniczący - Aniela Hulak
Wiceprzewodniczący - Maria Nieckarz
Sekretarz - Wiesław Kapel
Członek - Jan Kudyba
Członek - Grażyna Zagrobelna
Członek - Stanisław Sobczyszyn
Członek - Tadeusz Maksymowicz
Członek - Danuta Głuszyk
Członek - Monika Gazdan

Protokół z II Zebrania Założycielskiego 

 


13 sierpnia 2008

Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” pod numerem KRS 0000311738.


28 sierpnia 2008

I Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęto uchwały sprawach:
- zatwierdzenia wysokości składek członkowskich,
- wyboru wykonawcy Lokalnej Strategii Rozwoju,
- wyboru banku w celu założenia konta bankowego dla potrzeb LGD „RZL” w Lubaczowie.

Protokół z I Walnego Zebrania Członków 


09 stycznia 2009

II Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Porządek obrad obejmował :
- Prezentację Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Przyjęcie Regulaminu Rady LGD,
- Przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
- Przyjęcie Regulaminu Biura LGD,
- Przyjęcie Regulaminu Zarządu.

Protokół z II Walnego Zebrania Członków 


12 stycznia 2009

LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wybór do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.


30 marca 2009

III Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Porządek obrad obejmował :
- Przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2008 rok,
- Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2008 rok,
- Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2008 rok,
- Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2008 rok.

Protokół z III Walnego Zebrania Członków 


21 maja 2009

Samorząd Województwa Podkarpackiego wybrał LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" do realizacji lokalnej strategii rozwoju na terenie gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików. Podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju nr 6933-UM0900002/09.


03 września 2009

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisana została Umowa przyznania pomocy nr 00003-6932-UM0900010/09 na rok 2009.


16 listopada 2009

Rozpoczęło pracę Biuro Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej.


02 grudnia 2009

IV Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia: 
- Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej działalności LGD "RZL",
- Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich,
- Wybory uzupełniające.

W wyniku rezygnacji Prezesa Zarządu - Pani Anny Janczury oraz Skarbnika - Pani Danuty Otulak, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu. Nowym Prezesem został wybrany Pan Jan Gancarz, reprezentujący gminę Lubaczów, Skarbnikiem - Pani Jolanta Kudła z gminy Stary Dzików.

Zarząd:

Prezes - Jan Gancarz
Wiceprezes - Monika Harasymowicz
Skarbnik - Jolanta Kudła

Protokół z IV Walnego Zebrania Członków 

 

21 stycznia 2010

V Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
-- procedury wyboru i oceny operacji,
-- lokalnych kryteriów naboru,
-- harmonogramu działań,
-- procedury naboru pracowników,
-- innych.
- Zmian w Regulaminie Rady LGD, uwzględniających aktualne procedury z LSR.
- Zmian w Statucie LGD.

Protokół z V Walnego Zebrania Członków 

19 lutego 2010

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisana została Umowa przyznania pomocy  nr 00054-6932-UM0900062/09 na rok 2010.

 

18 marca 2010

VI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2009 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2009 rok,
- Składek członkowskich dla samorządów,
- Wynagrodzenia dla Rady za udział w wyborze operacji do dofinansowania,

- Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
- Zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
- Zatwierdzenia Regulaminu Biura LGD,
- Zmian w Statucie LGD.

Protokół z VI Walnego Zebrania Członków 

02-30 kwietnia 2010

Trwały nabory wniosków w działaniach "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty". Do "Odnowy..." złożono trzy wnioski, do "Małych projektów" - 6 wniosków.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

22 września-21 października 2010

Trwał nabór wniosków w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Nie zarejestrowano żadnego wniosku.

26 grudnia 2010-25 stycznia 2011

Trwał nabór wniosków w działaniu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Wpłynął 1 wniosek.

10 lutego 2011

VII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały:
- Przyjęcie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Zmiany osobowe w Radzie LGD.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Oleszycach oraz Rady Gminy Stary Dzików, WZC odwołało z Rady LGD Panią Anielę Hulak i Panią Marię Nieckarz. W ich miejsce powołani zostali nowi reprezentanci wymienionych gmin: Pani Barbara Małecka (gmina Stary Dzików) i Pan Andrzej Gryniewicz (Miasto i Gmina Oleszyce).

Rada:

Przewodniczący - Andrzej Gryniewicz
Wiceprzewodniczący - Barbara Małecka
Sekretarz - Wiesław Kapel
Członek - Jan Kudyba
Członek - Grażyna Zagrobelna
Członek - Stanisław Sobczyszyn
Członek - Tadeusz Maksymowicz
Członek - Danuta Głuszyk
Członek - Monika Gazdan

Protokół z VII Walnego Zebrania Członków 

 

31 marca 2011

VIII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2010 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok,
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2010 rok.

Protokół z VIII Walnego Zebrania Członków 

14 kwietnia 2011

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego podpisana została Umowa przyznania pomocy nr 00031-6932-UM0900027/10 na lata 2011-2015.

 

06 maja 2011

IX Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ"

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Zmian w harmonogramie naborów wniosków i podziale limitów środków,
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Protokół z IX Walnego Zebrania Członków 

09 czerwca 2011

X Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ"

Podjęto uchwały w sprawach:
- zmian limitów środków w naborach w ramach "Wdrażania LSR",
- zmian budżetu LSR,
- zmian w statucie LGD,
- powołania Skarbnika LGD,
- powołania Wiceprezesa LGD.

W wyniku rezygnacji Wiceprezes Zarządu - Pani Moniki Harasymowicz oraz Skarbnika - Pani Jolanty Kudła, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu. Nową Wiceprezes została wybrana Pani Elżbieta Igras, reprezentująca Miasto i Gminę Oleszyce, Skarbnikiem - Pani Stanisława Król z Gminy Stary Dzików.

Zarząd:

Prezes - Jan Gancarz
Wiceprezes - Elżbieta Igras
Skarbnik - Stanisława Król

Protokół z X Walnego Zebrania Członków

 

22 sierpnia - 16 września 2011

Trwały nabory wniosków w działaniach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Do "Tworzenia..." złożono jeden wniosek, do "Różnicowania..." nie wpłynął żaden wniosek.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

30 grudnia 2011 - 25 stycznia 2012

Trwał nabór wniosków w działaniu "Odnowa i rozwój wsi". Na nabór wpłynęły 3 wnioski.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory" 

19 kwietnia 2012

XI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2011 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok,
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2011 rok,
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Zmian osobowych w Radzie LGD oraz Komisji Rewizyjnej,
- Wyborów do Zarządu LGD.

WZC powołało do Rady LGD Pana Tadeusza Jabłońskiego (w miejsce Pana Stanisława Sobczyszyna) oraz do Komisji Rewizyjnej - Panią Marią Nieckarz (w miejsce Pana Stanisława Babuli).
W wyniku wyborów w skład Zarządu LGD weszły osoby zasiadające dotychczas w Zarządzie.

Rada:

Przewodniczący - Andrzej Gryniewicz
Wiceprzewodniczący - Barbara Małecka
Sekretarz - Wiesław Kapel
Członek - Jan Kudyba
Członek - Grażyna Zagrobelna
Członek - Tadeusz Jabłoński
Członek - Tadeusz Maksymowicz
Członek - Danuta Głuszyk
Członek - Monika Gazdan

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Stanisław Goraj
Członek - Maria Nieckarz
Członek - Stefan Chomyszyn

Protokół z XI Walnego Zebrania Członków 

 

25 października 2012

XII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ"

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie LSR, harmonogramie naborów wniosków oraz rocznych limitach środków finansowych na nabory wniosków w ramach realizacji działań Osi 4 PROW,
- nawiązania umowy z LGD "CK Podkarpacie" w celu realizacji projektu współpracy,
- wyborów do Rady LGD.


WZC zdecydowało o pozostawieniu Rady LGD w dotychczasowym składzie.

Protokół z XII Walnego Zebrania Członków

 

29 października - 23 listopada 2012

Trwały nabory wniosków w działaniach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Do "Tworzenia..." złożono jeden wniosek, do "Różnicowania..." dwa wnioski.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

11 marca - 05 kwietnia 2013

Trwał nabór wniosków w działaniu "Małe projekty". Złożono sześć wniosków.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

25 czerwca 2013

LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" podpisała umowę z LGD "CK Podkarpacie" w sprawie wspólnej realizacji projektu współpracy pn. "Dawnych potraw smak".

 

25 czerwca 2013

XIII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2012 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok,
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2012 rok,
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Protokół z XIII Walnego Zebrania Członków

 

08 lipca - 02 sierpnia 2013

Trwał nabór wniosków w działaniu "Odnowa i rozwój wsi". Złożono trzy wnioski.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

23 sierpnia 2013

XIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
- Przystąpienia LGD "RZL" do organizacji zrzeszającej lokalne grupy działania,
- Zatwierdzenia regulaminu Rady LGD.

Protokół z XIV Walnego Zebrania Członków

 

14 października - 08 listopada 2013

Trwały nabory wniosków w działaniach "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Do "Tworzenia..." złożono jeden wniosek, do "Różnicowania..." nie wpłynął żaden wniosek.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

14 listopada 2013

XV Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ"

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie LSR,
- zmian w harmonogramie naborów wniosków oraz rocznych limitach środków finansowych na nabory wniosków w ramach realizacji działań Osi 4 PROW.

WZC zdecydowało o wystąpieniu do Samorządu Województwa o ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w grudniu 2013 r., z uwagi na znaczącą ilość środków finansowych pozostałych z ostatniego naboru.

Protokół z XV Walnego Zebrania Członków

 

31 grudnia 2013 - 24 stycznia 2014

Trwał nabór wniosków w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Został złożony jeden wniosek.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

21 lutego 2014

XVI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ"

Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie LSR,
- zmian w rocznych limitach środków finansowych na nabory wniosków w ramach realizacji działań Osi 4 PROW.

Protokół z XVI Walnego Zebrania Członków

 

07-30 kwietnia 2014

Trwał nabór wniosków w działaniu "Małe projekty". Złożono siedem wniosków.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

 

13 maja 2014

W dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim doszło do podpisania umowy przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie projektów współpracy" pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" i Lokalną Grupą Działania "CK Podkarpacie".
Obie LGD będą realizować wspólnie projekt współpracy pod nazwą "Dawnych potraw smak".

Więcej w dziale "Projekt współpracy"

 

14 maja 2014

XVII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD „RZL” za 2013 rok,
- Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
- Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok,
- Udzielenia absolutorium Zarządowi LGD „RZL” za 2013 rok,
- Zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Protokół z XVII Walnego Zebrania Członków

 

10 czerwca 2014

XVIII Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
- Zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju,
- zmian w rocznych limitach środków finansowych na nabory wniosków w ramach realizacji działań Osi 4 PROW.

Protokół z XVIII Walnego Zebrania Członków

 

18 sierpnia-05 września 2014

Trwał nabór wniosków w działaniu "Odnowa i rozwój wsi". Złożono cztery wnioski.

Więcej w Dziale "Dofinansowanie ->Nabory"

7 listopada 2014

Zakończenie Projetu Współpracy - Konferencja w Baszni Dolnej. 7 listopada 2014 r. w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej miała miejsce prezentacja wydanej w ramach projektu publikacji – albumu „Dawnych potraw smak”. Wydarzenie to było jednym z głównych punktów programu konferencji podsumowującej projekt współpracy, który obejmował również prelekcję na temat promocji i wprowadzania tradycyjnych produktów lokalnych na rynek.
Więcej w Dziale "Projekt Współpracy"

19 marca 2015

XIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
-przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności LGD w roku 2014,
-przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014,
-przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014,
-udzielenia absolutorium Zarządowi LGD,
-zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju,
-zmian w limitach środków finansowych,
-zmiany Regulaminu Rady LGD.

Protokół z XIX Walnego Zebrania Członków

 27 maja 2015

XX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
-zmian w Statucie LGD,
-wysokości składek członkowskich dla samorządów.

Protokół z XX Walnego Zebrania Członków

  19 czerwca 2015

Konferencja podsumowującą działalność LGD
19 czerwca 2015r. w Baszni Dolnej w Kresowej Osadzie odbyła się Konferencja podsumowująca działalność LGD na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2007-2013. W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, członkowie LGD oraz beneficjenci.
W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików w okresie 2007-2013.

26 sierpnia - 17 listopada 2015

W dniach od 26.08.2015r. do 17.11.2015 r. LGD "RZL" spotkała się z mieszkańcami gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów. Spotkania te są jedną z metod partycypacyjnych technik tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. W trakcie tych spotkań mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów oraz potrzeb. Wzięli udział w przeprowadzeniu analizy SWOT oraz wypracowaniu celów i przedsięwzięć. W proces partycypacji zaangażowali się i popierali przedstawiciele z różnych sektorów. m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, członkowie organizacji społecznych oraz mieszkańcy. Lokalna Grupa Działania dołożyła wszelkich starań aby w konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wymienionych sektorów w miarę zachowanych proporcjach. Mieszkańcy zaprezentowali pomysły na projekty jakie chcieliby w przyszłości zrealizować. Spotkania przyczynią sie do opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w sposób oddolny angażując lokalną społeczność.

17 grudnia 2015

XXI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

Podjęte zostały uchwały w sprawach:
-uchwalenia zmian w Statucie LGD
-zatwierdzenia regulamimu Rady LGD
-zatwierdzenia regulaminu Biura LGD
-zatwierdzenia regulaminu Zarządu LGD
-zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej LGD
-odwołania członków Rady LGD
-wybór i powołanie członków do Rady LGD
-przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Protokół z XXI Walnego Zebrania Członków

29 grudnia 2015

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

 26 stycznia 2016

XXII Walne Zebranie Czlonków Lokalnej Grupy Działania "Rozwoj Ziemi Lubaczowskiej"

Podjęta została uchwała w sprawie:
-zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Protokół z XXII Walnego Zebrania Członków

 


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.