Cele strategiczne

Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” nie odnosi się do wszystkich spraw i problemów występujących na naszym terenie, lecz oscyluje wokół tematów i obszarów, które mogą łączyć różne środowiska i które zostały wskazane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako możliwe do realizacji podejściem Leader. Wybrane cele strategiczne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wypracowane cele, są również efektem przeprowadzonej analizy SWOT i stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby miejscowej ludności oraz mają charakter długofalowy. Na  dwa  cele  ogólne składają się cele szczegółowe.

Cel ogólny I - Podniesienie  jakości  życia  na  obszarze  objętym LSR poprzez rozwój turystyki  przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych  i historycznych regionu
-  Cel szczegółowy I.1 Rozwój usług turystycznych
-  Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
- Cel szczegółowy I.3 Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Cel ogólny II - Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
-  Cel szczegółowy II.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców,
-  Cel szczegółowy II.2 Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców.

Finansowane  będą  operacje  realizowane  w  ramach następujących przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie
Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
Przedsięwzięcie III - Region aktywny gospodarczo
Przedsięwzięcie IV - Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska.
Czas realizacji przedsięwzięć - patrz: Harmonogram działań.

Opis przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel  ogólny  I  Podniesienie  jakości  życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy    wykorzystaniu  walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu
- Cel szczegółowy I.1 Rozwój usług turystycznych
- Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
- Odnowy i rozwoju wsi
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- budowy, przebudowy, i remontu małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych wpływająca na rozwój nowych usług,
- odnawiania,  eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami.
- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych cennych obiektów i miejsc,
- budowy pól namiotowych, placów zabaw, kąpielisk (wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół zbiorników),
- odnowy historycznych atrakcji turystycznych,
- budowa kompleksowej oferty turystycznej,
- tworzenie nowych produktów turystycznych
- budowy  lub  odbudowy  małej  infrastruktury  turystycznej, w szczególności  punktów  widokowych,  miejsc wypoczynkowych  i biwakowych,  tras narciarstwa biegowego i zjazdowego,  tras  rowerowych,  szlaków  konnych,  ścieżek spacerowych i dydaktycznych,
- zagospodarowanie terenu wokół istniejących zbiorników wodnych.

Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym, atrakcyjna turystycznie

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel  ogólny  I  Podniesienie  jakości  życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy    wykorzystaniu  walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu
- Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
- Cel szczegółowy I.3 Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Odnowy i rozwoju wsi
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- budowy,  przebudowy,  remontu  lub  wyposażenia  budynków pełniących  funkcje  rekreacyjne,  sportowe  i  społeczno-kulturalne,  w  tym  świetlic  i  domów  kultury, wielofunkcyjnych boisk sportowych;
- organizacji  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych  lub sportowych na obszarze realizacji LSR;
- budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne (świetlic wiejskich), społeczno-kulturalne,
- zagospodarowanie centrów wsi oraz przestrzeni publicznej,
- organizacja imprez turystycznych, sportowych i  kulturowych,  prowadzenie badań, 
- promocja nowych i istniejących produktów turystycznych,
- opracowanie kalendarza imprez, organizowanie szkoleń dla branży turystycznej, wydawanie folderów i publikacji.

Przedsięwzięcie III - Region aktywny gospodarczo

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny II Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
- Cel szczegółowy II.1 Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- organizacji  szkoleń  i  innych  przedsięwzięć  edukacyjnych służących  podniesieniu  aktywności  gospodarczej mieszkańców,
- rozwoju  lokalnej  aktywności  i  współpracy  gospodarczej poprzez  inicjowanie  powstawania,  rozwoju,  przetwarzania, wprowadzenia  na  rynek  oraz  podnoszenia  jakości  produktów i usług bazujących na  lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach  i produktach  rolnych  i  leśnych,  tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym
- rozwoju  agroturystyki  i  turystyki na obszarze  realizacji LSR; w  tym  poprzez  utworzenie  lub  zmodernizowanie  bazy informacji  turystycznej
- rozwoju  aktywności  społeczności  lokalnej,  w  tym  poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Przedsięwzięcie IV Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny II Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
- Cel szczegółowy II.2  Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- organizacji  szkoleń  i  innych  przedsięwzięć  edukacyjnych służących  podniesieniu  aktywności  gospodarczej mieszkańców,
- rozwoju  lokalnej  aktywności  i  współpracy  gospodarczej poprzez  inicjowanie  powstawania,  rozwoju,  przetwarzania, wprowadzenia  na  rynek  oraz  podnoszenia  jakości  produktów i usług bazujących na  lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach  i produktach  rolnych  i  leśnych,  tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym
- rozwoju  agroturystyki  i  turystyki na obszarze  realizacji LSR; w  tym  poprzez  utworzenie  lub  zmodernizowanie  bazy informacji  turystycznej
- rozwoju  aktywności  społeczności  lokalnej,  w  tym  poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.