Rozwijanie działalności gospodarczej

Beneficjenci:
• Micro lub mały przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
• Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność.


Warunki przyznania i wypłaty pomocy:
• Opracowanie i przedłożenie biznesplanu,
• Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
• Utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
• Podmiot nie otrzymał pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy,
• Podmiot nie otrzymał pomocy w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, lub w ramach poddziałania inwestycje w środki trwałe - wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwój.
• Umowa zawiera ponadto zobowiązania beneficjenta do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

Pozostałe warunki przyznania pomocy
• Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy. (W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce).
• koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,  w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłaconą po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
• operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.
• inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
• Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem.
• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 złotych.
• Podmiot ten wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

• Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
• Została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.


Koszty kwalifikowalne:
Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, (o których mowa w art. 45 ust. 2 lit c rozporządzenia 1305/2013)
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględnione w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty ogólne podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie) oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8) Podatku od towarów i usług, zgodnie z art.69 ust. 3 lit.c rozporządzenia
nr 1303/2013
-Koszty kwalifikowane muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
• Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art.69 ust.1 rozporządzenia nr 1303/2013, przy czym wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przeprowadzonych godzin oraz iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.  
• W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkowową tych kosztów.


Forma i intensywność wsparcia:

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
Cel ogólny 1: Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców
Cel szczegółowy1.1: Zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD
Przedsięwzięcie 1.1.7 Tworzenie komercyjnych produktów turystycznych
-Wartość min. i maks. dofinansowania od 100 000 zł do 300 000 zł.
-Poziom dofinansowania do 70%.
-Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł.
-Całkowity limit środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wynosi 1 800 000 zł.
Opis przedsięwzięcia:

1) Produkt turystyczny musi być przystosowany do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.
2) Obowiązek utworzenia 1 dodatkowego miejsca pracy przy dofinansowaniu powyżej 200 000 zł.

• Środki z tytułu pomocy na rozwój działalności wypłacane są w formie refundacji.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kryteria 
Dokumenty do pobrania
Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.