plan włączenia społecznosci

Plan włączenia społeczności w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zaangażować lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych. Proces ten zostanie poprzedzony kampanią informacyjną poprzez: stronę internetową LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", stronę internetową powiatu lubaczowskiego oraz Gmin członkowskich tj. Lubaczów, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz miasto Lubaczów. Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD, poprzez ulotki rozpropagowywane przez pracowników biura w ogólnodostępnych miejscach na terenie gmin wchodzących w skład LGD oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program. Ponadto członkowie Zespołu ds. opracowywania LSR, którzy są również liderami w swoich społecznościach, będą indywidualnie informować mieszkańców oraz lokalnych liderów (przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców) o planowanych spotkaniach.

Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz celów LSR (8 spotkań). Następnie zostanie zorganizowane 1 spotkanie ( 9 spotkanie) na terenie Gminy Lubaczów (gmina położona w centrum LGD), na którym zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.

Wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe, celem diagnozy obszaru, analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Wstępna wypracowana wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii, w określonym terminie. Wszelkie zmiany zgłaszane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Końcowa wersja LSR po konsultacja społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół roboczy opracowujący LSR zostanie przedstawiona na spotkaniu w gminie Lubaczów (10 spotkanie) celem ostatecznej konsultacji.

Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania będzie prowadziła stronę internetową (www.lgd-rzl.pl) na potrzeby przygotowania LSR, na której będzie zamieszczony Plan włączenia społeczności lokalnej wraz z harmonogramem, aktualna informacja o lokalizacji biura, godz. oraz dni otwarcia biura dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia przez LSR.

Biuro LGD w okresie przejściowym będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalnej Strategii Rozwoju we wtorki i środy w godzinach od 8.00 do 12.00 (2 dni w tygodniu po 4 godziny).

Pliki do pobrania:
plan włączenia społeczności
plan włączenia społeczności obowiązujący od 29 października 2015 r.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

<< <  Strona 41 z 41

Wyniki I etapu naboru

W dniu 7 stycznia 2010 r. Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD dopuszczonych do II etapu konkursu.

więcej ...

Nabór zakończony

W dniu 23 grudnia minął termin składania ofert na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych w Biurze LGD.

więcej ...

„Wigilia na lubaczowskiej wsi” w Rzeszowie

Na zaproszenie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Lokalna Grupa Działania „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ” wzięła udział w konkursie „Podkarpackiego stołu wigilijnego oraz obrzędów bożonarodzeniowych”.

więcej ...

Konkurs wigilijny

Nasz sukces w konkursie „Podkarpacki stół wigilijny oraz obrzędy bożonarodzeniowe”.

więcej ...

IV Walne Zebranie

Zebranie odbyło się w dniu 2 grudnia 2009 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

więcej ...

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

więcej ...

Walne Zebranie

Zebranie w dniu 30 listopada 2009 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

więcej ...

Strona LGD

Nasza strona zaczęła swoje życie.................


więcej ...Licznik odwiedzin: 2796982