Aktualności

Ogłoszenie o naborze

24.11.2009

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45

ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy
specjalisty d/s funduszy unijnych
(nabór kończy się 23.12.2009)

Do zadań specjalisty ds. funduszy unijnych należy:

 • kompleksowa obsługa potencjalnych beneficjentów w zakresie programów dotacyjnych

 • przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów

 • doradztwo unijne dla mieszkańców terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju,

 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE oraz poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW na lata 2007-2013 oraz innych programów,

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE ( analizy finansowe, montaż finansowy, projekcje finansowe, biznes plany, studia wykonalności, analizy branżowe, wnioski dotacyjne),

 • wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo- doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), a także realizacja projektów Stowarzyszenia.

 • prowadzenie dokumentacji biurowej związanej z wykonywanymi obowiązkami

 • wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika Biura

Niezbędne wymagania:

  • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki: europeistyka, zarządzanie i marketing, zarządzanie funduszami unijnymi lub pokrewne,

  • znajomość tematyki funduszy unijnych

  • znajomość tematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lider, Lokalnych Grup Działania, Lokalnej Strategii Rozwoju

  • bardzo dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera i aplikacji biurowych (w tym pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet),

  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

Dodatkowe wymagania:

  • umiejętność analitycznego myślenia,

  • umiejętność formułowania wniosków,

  • odpowiedzialność, konsekwencja w działaniu i osiąganiu celu.

  • komunikatywność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, samodzielność,

  • dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny,

  • Życiorys (CV),  

  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),

  • Kopia nowego dowodu osobistego,

  • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 ze zmianami)
 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy unijnych w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” należy składać w  Biurze LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"

  • Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", ul. Mickiewicza 45 (budynek Sanepid-u, II p. Pok.221), 37-600 Lubaczów

lub za pośrednictwem poczty na adres pocztowy Biura.

Dokumenty należy składać od dnia 9 grudnia 2009 r. do dnia 23 grudnia 2009 r. do godz. 15.00. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Biura LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" oraz na stronie internetowej www.lgd-rzl.pl . Informacje dostępne będą również na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych gmin Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików. 

Lubaczów dnia 24 listopada 2009 r.

Prezes Zarządu
Anna Janczura

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.