Aktualności

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2019 oraz przedstawienie działań planowanych

17.12.2019

 
W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2019 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł. 
 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców. 
 
OGŁASZANE NABORY PRZEZ LGD „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ”
W 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” przeprowadziła następujące nabory wniosków. 
 
Nabór wniosków w o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 124 461,00 zł. Zakres tematyczny naboru to promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw promocyjno- edukacyjnych poprzez zorganizowanie festiwalu tradycji Ziemi Lubaczowskiej, festiwalu turystyki wszelkiej - wędrowanie ze smakiem, oraz wydarzenia promującego produkt lokalny, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzenia edukacyjnego poprzez zorganizowanie spotkań trzech kultur, których celem jest promocja lokalnych tradycji, skupiających się na trzech kulturach: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej.  
 
Nabór wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości - Rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 7 operacji  z czego pięć mieści się w limicie środków zł - limit dostępnych środków w ramach naboru:  904 836,45 zł. Zakres tematyczny naboru to tworzenie komercyjnych produktów turystycznych. W ramach wybranych operacji powstanie m.in. wypożyczalnia sprzętu turystycznego w Lubaczowie, miejsca noclegowe w Horyńcu -Zdroju, Hurczu, rozwój usług gastronomiczno-noclegowych w Cieszanowie. 
 
Nabór wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 operacji - limit dostępnych środków w ramach naboru: 951 219,00 zł.
W ramach wybranych operacji powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Szlakiem Potoku Dzikowskiego”, budowa atrakcyjnego produktu turystycznego poprzez budowę zadaszonego grilla wraz z placem zabaw dla dzieci oraz placów postojowych w Nowinach Horynieckich, Park Pod Sobieskim w Cieszanowie, rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Wielkich Oczach. 
 
PLAN KOMUNIKACJI
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna - informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi (ogłoszenia na tablicach informacyjnych, stronie internetowej, stronach internetowych lokalnych gmin, prowadzenie portalu społecznościowego, wysyłanie informacji poprzez newslettera, uczestnictwo w imprezach lokalnych, otwarte spotkania w każdej z gmin, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów dot. wypełniania dokumentów aplikacyjnych, dystrybucja ulotek, szerokie i fachowe doradztwo w Biurze LGD oraz telefoniczne, a także publikacja materiałów informacyjnych w prasie obejmującej obszar LSR) przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności. 
Dodatkowo LGD bierze udział w organizowanych lokalnych imprezach na terenie obszaru LGD co wpływa pozytywnie na aktywizację społeczności lokalnej.
 
PLANOWANE DZIAŁANIA
W I półroczu 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zgodnie z harmonogramem naborów wniosków planuje ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Limit środków w  zaplanowanym naborze wniosków wynosi 420 000 zł.
 
Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD.
Adres kontaktowy:
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17
e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com 
www.lgd-rzl.pl

 

 

Licznik odwiedzin:    

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.