Wyniki naborów

Posiedzenie Rady dot. oceny i wyboru wniosków

15.07.2019

 
 

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" 

Informujemy, że 22 lipca 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Narad (I piętro) Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1, 37-600 Lubaczów odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”. Posiedzenie Rady LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” dotyczyć będzie oceny wniosków o powierzenie grantu, złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G i dotyczył zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wybór protokolanta.
5. Weryfikacja przez członków Rady oceny formalnej dokonanej przez Zespół Konkursowy.
6. Przygotowanie do oceny i ocena wniosków przez członków Rady.
7. Przygotowanie i podjęcie uchwał dotyczących wyboru zadań oraz list rankingowych.
8. Pytania i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzeniaLicznik odwiedzin:  

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.