Wyniki naborów

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

31.05.2019

Termin do nadsyłania uwag upływa 13.06.2019 r. 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów.

W związku z potrzebą zastosowania zaleceń z monitoringu LSR, Zarząd LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej w dniu 29.05.2019 r. wszczął procedurę aktualizacji LSR. Zmiana dotyczy przede wszystkim zwiększenia poziomu dofinansowania do 100% projektów grantowych realizowanych przez LGD oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z przedsięwzięcia 1.2.5 na przedsięwzięcie 1.1.4. Ponadto zmiany dotyczą również przeniesienia niewykorzystanych środków w ramach przedsięwzięć 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8 w latach 2016-2018 na lata 2019-2021.

Zwracamy się do społeczności lokalnej gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia Strategii o wyrażenie swojej opinii, która pozwoli nam dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

Informujemy, iż zmiany LSR odbywają się zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR, będącą załącznikiem nr 1 do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Konsultacje dotyczą jedynie zaproponowanych zmian zaznaczonych kolorem czerwonym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały przekreślone.

Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres lgd.lubaczow@gmail.com do dnia 13.06.2019r. do godz.15.30, należy je przygotować w formie pisemnej (komentarze, uwagi) do poniżej zamieszczonej LSR.

LSR konsultować można również poprzez spotkanie w biurze LGD – w godzinach pracy biura 
Termin do nadsyłania uwag upływa 13.06.2019 r.

Plik do pobrania:

LSR_maj_2019_projekt zmianLicznik odwiedzin: 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.