Wyniki naborów

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań w 2018 oraz przedstawienie działań planowanych

07.12.2018

 
W związku z realizacją Planu Komunikacji w ramach podsumowania dotychczas zrealizowanych działań w roku 2018 oraz przedstawienia działań planowanych poniżej zamieszczamy artykuł.
 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” jest stowarzyszeniem działającym a terenie gmin Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz Miasta Lubaczów położonych w powiecie lubaczowskim, województwie podkarpackim. Celem naszego stowarzyszenia jest aktywny, zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców, który chcemy osiągnąć poprzez zbudowanie atrakcyjnego produktu turystycznego obszaru LGD oraz wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej mieszkańców.
Budżet na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 LSR wynosi 8 350 500 zł.
 
REALIZACJA I ZAKRES PROJEKTÓW
  

W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" przeprowadziła następujące nabory wniosków.

Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 149 476,00 zł. Zakres tematyczny naboru to zachowanie dziedzictwa lokalnego. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw edukacyjnych, szkoleniowych oraz warsztatowych w następujących zakresach tematycznych: warsztaty ciesielskie, zielarskie, wykorzystania roślin pospolitych w kuchni regionalnej, białego śpiewu, animacji po klatkowej, fotograficzne, tworzenia rzeźb, ozdób z gliny i ceramiki glinianej, warsztaty rękodzieła, malarskie, warsztaty "Tradycja i smak". Organizacja wydarzeń o charakterze historycznym i kulturalnym w tym :impreza "Gorajecki Uniwersytet Ludowy”, film promujący dziedzictwo lokalne Ziemi Cieszanowskiej, konferencja "Powrót do korzeni", festyn "Na ludową nutę", konferencja promująca powstanie Izby Pamięci w Załużu, wydanie broszur oraz folderu o tradycji i kultywowaniu dziedzictwa oraz historii regionu.
       
 

Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.4 Kreowanie produktu turystycznego obszaru LGD wykorzystującego dziedzictwo lokalne w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 4 zadania na całkowitą kwotę 142 404,00zł. Zakres tematyczny naboru to promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W ramach projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw promocyjno-kulturalnych poprzez zorganizowanie festiwalu borowiny czarnego złota oraz targów produktów i usług lokalnych Ziemi Lubaczowskiej, których celem jest kompleksowa promocja całego obszaru objętego LSR, w tym tradycyjnych produktów i usług lokalnych obszaru LGD z zakresu kultury ludowej, kulinariów i rękodzielnictwa. Organizacja wydarzeń promocyjno-edukacyjnych poprzez wykonanie filmu promującego Ziemię Lubaczowską, wydanie publikacji o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. 
 
Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w ramach którego do dofinansowania zostało wybranych 8 zadań na całkowitą kwotę 195 764,00 zł. Zakres tematyczny naboru to wzmocnienie kapitału społecznego. W ramach planowanego projektu grantowego przewidziana jest organizacja inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych w następujących zakresach tematycznych: warsztaty plastyczne, warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne, warsztaty dla grupy medialnej, warsztaty dla grupy realizacji dźwięku i oświetlenia scenicznego, warsztaty dla grupy koordynacyjnej, warsztaty bezpieczeństwo podczas imprez i wydarzeń, warsztaty fotograficzne, cykl warsztatów umiejętności ludowych, szkolenie z zakresu tańca współczesnego, warsztaty kulinarne i dekoracyjne. Organizacja wydarzeń kulturowych o charakterze integracyjnym lokalną społeczność w następujących zakresach tematycznych: piknik rodzinny, piknik historyczno-militarny, turniej taneczny, wizyty studyjne, konferencja.                                         
 
PLAN KOMUNIKACJI
 
Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w ramach obowiązującego ją Planu Komunikacji podejmuje szereg działań komunikacyjnych m.in przed ogłoszeniem naborów wniosków. LGD prowadzi obszerną akcję promocyjną przed ogłaszanymi konkursami. Akcja promocyjna - informacyjna jest zróżnicowana i jest przeprowadzona za pomocą różnorakich narzędzi  przez co daje duże możliwości i dociera do wielu różnych grup lokalnej społeczności.
Lokalna Grupa Działania realizowała również działania aktywizujące lokalną społeczność poprzez spotkania dla mieszkańców obszaru LGD w Szczutkowie i Cieszanowie oraz przeprowadziła akcję społeczną w Baszni Dolnej. Celem zorganizowanych działań aktywizujących był wzrost świadomości mieszkańców co do możliwości korzystania z działań zaplanowanych w LSR oraz wzrost aktywności mieszkańców.  
 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

W 2019 roku Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” planuje realizować trzy operacje własne.

W ramach operacji własnych LGD planuje zorganizować Akademię Animatorów Lokalnych, która ma na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób, które będą mogły stać się liderami i motorami napędowymi pozytywnych zmian w swoich lokalnych środowiskach.
Kolejna operacja własna dotyczyć będzie przygotowania opracowania pt. Strategia szansą rozwoju marki Ziemi Lubaczowskiej. W ramach projektu zostanie przygotowana strategia marketingowa, która będzie miała na celu wskazanie założeń i narzędzi pozwalających na promocję na obszarze LSR marki Ziemia Lubaczowska.
LGD w ramach operacji własnej planuje również zorganizować Inkubator dotacji, który ma na celu wsparcie różnorakich sektorów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Inkubator dotacji jest projektem szkoleniowym i warsztatowym umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwanie środków zewnętrznych na założenie i rozwój działalności gospodarczej, wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Bezpłatne doradztwo dotyczące warunków przyznania pomocy, beneficjentów, kosztów kwalifikowalnych i wszelkich wskazówek udzielają pracownicy biura LGD 
 
Adres kontaktowy: 

ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów 
tel./fax 573 339 677, 16 63 217 17
e-mail. lgd.lubaczow@gmail.com www.lgd-rzl.pl


Licznik odwiedzin: 

 

Powrót


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.