Cele strategiczne

Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana przez członków Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” nie odnosi się do wszystkich spraw i problemów występujących na naszym terenie, lecz oscyluje wokół tematów i obszarów, które mogą łączyć różne środowiska i które zostały wskazane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jako możliwe do realizacji podejściem Leader. Wybrane cele strategiczne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wypracowane cele, są również efektem przeprowadzonej analizy SWOT i stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby miejscowej ludności oraz mają charakter długofalowy. Na  dwa  cele  ogólne składają się cele szczegółowe.

Cel ogólny I - Podniesienie  jakości  życia  na  obszarze  objętym LSR poprzez rozwój turystyki  przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych  i historycznych regionu
-  Cel szczegółowy I.1 Rozwój usług turystycznych
-  Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
- Cel szczegółowy I.3 Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Cel ogólny II - Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
-  Cel szczegółowy II.1 Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców,
-  Cel szczegółowy II.2 Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców.

Finansowane  będą  operacje  realizowane  w  ramach następujących przedsięwzięć:
Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie
Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym
Przedsięwzięcie III - Region aktywny gospodarczo
Przedsięwzięcie IV - Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska.
Czas realizacji przedsięwzięć - patrz: Harmonogram działań.

Opis przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie I - Rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel  ogólny  I  Podniesienie  jakości  życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy    wykorzystaniu  walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu
- Cel szczegółowy I.1 Rozwój usług turystycznych
- Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
- Odnowy i rozwoju wsi
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- budowy, przebudowy, i remontu małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych wpływająca na rozwój nowych usług,
- odnawiania,  eksponowania  lub  konserwacji  lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami.
- renowacji, zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych cennych obiektów i miejsc,
- budowy pól namiotowych, placów zabaw, kąpielisk (wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół zbiorników),
- odnowy historycznych atrakcji turystycznych,
- budowa kompleksowej oferty turystycznej,
- tworzenie nowych produktów turystycznych
- budowy  lub  odbudowy  małej  infrastruktury  turystycznej, w szczególności  punktów  widokowych,  miejsc wypoczynkowych  i biwakowych,  tras narciarstwa biegowego i zjazdowego,  tras  rowerowych,  szlaków  konnych,  ścieżek spacerowych i dydaktycznych,
- zagospodarowanie terenu wokół istniejących zbiorników wodnych.

Przedsięwzięcie II - Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym, atrakcyjna turystycznie

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel  ogólny  I  Podniesienie  jakości  życia mieszkańców regionu poprzez rozwój turystyki przy    wykorzystaniu  walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu
- Cel szczegółowy I.2 Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej
- Cel szczegółowy I.3 Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Odnowy i rozwoju wsi
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- budowy,  przebudowy,  remontu  lub  wyposażenia  budynków pełniących  funkcje  rekreacyjne,  sportowe  i  społeczno-kulturalne,  w  tym  świetlic  i  domów  kultury, wielofunkcyjnych boisk sportowych;
- organizacji  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych  lub sportowych na obszarze realizacji LSR;
- budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne (świetlic wiejskich), społeczno-kulturalne,
- zagospodarowanie centrów wsi oraz przestrzeni publicznej,
- organizacja imprez turystycznych, sportowych i  kulturowych,  prowadzenie badań, 
- promocja nowych i istniejących produktów turystycznych,
- opracowanie kalendarza imprez, organizowanie szkoleń dla branży turystycznej, wydawanie folderów i publikacji.

Przedsięwzięcie III - Region aktywny gospodarczo

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny II Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
- Cel szczegółowy II.1 Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- organizacji  szkoleń  i  innych  przedsięwzięć  edukacyjnych służących  podniesieniu  aktywności  gospodarczej mieszkańców,
- rozwoju  lokalnej  aktywności  i  współpracy  gospodarczej poprzez  inicjowanie  powstawania,  rozwoju,  przetwarzania, wprowadzenia  na  rynek  oraz  podnoszenia  jakości  produktów i usług bazujących na  lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach  i produktach  rolnych  i  leśnych,  tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym
- rozwoju  agroturystyki  i  turystyki na obszarze  realizacji LSR; w  tym  poprzez  utworzenie  lub  zmodernizowanie  bazy informacji  turystycznej
- rozwoju  aktywności  społeczności  lokalnej,  w  tym  poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

Przedsięwzięcie IV Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska

Realizacja tego przedsięwzięcia odpowiada na:
Cel ogólny II Podniesienia poziomu  aktywności  społecznej  i  gospodarczej mieszkańców
- Cel szczegółowy II.2  Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców

Operacje realizowane mogą być w ramach:
- Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
- Małych projektów.

Rekomendowane operacje powinny dotyczyć:
- organizacji  szkoleń  i  innych  przedsięwzięć  edukacyjnych służących  podniesieniu  aktywności  gospodarczej mieszkańców,
- rozwoju  lokalnej  aktywności  i  współpracy  gospodarczej poprzez  inicjowanie  powstawania,  rozwoju,  przetwarzania, wprowadzenia  na  rynek  oraz  podnoszenia  jakości  produktów i usług bazujących na  lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach  i produktach  rolnych  i  leśnych,  tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym
- rozwoju  agroturystyki  i  turystyki na obszarze  realizacji LSR; w  tym  poprzez  utworzenie  lub  zmodernizowanie  bazy informacji  turystycznej
- rozwoju  aktywności  społeczności  lokalnej,  w  tym  poprzez kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.


Nasi partnerzy

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Strona internetowa opracowana jest przez Lokalną Grupę Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Strona 1 z 41  > >>

Zakończenie naboru wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej

więcej ...

Zakończenie naboru wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej  

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Rozwijanie działalności gospodarczej 

więcej ...

Wkrótce nabory wniosków!

Podejmowanie działalności gospodarczej

więcej ...

Uwaga!

Funkcjonowanie Biura LGD 

więcej ...Licznik odwiedzin: 2611455